" " " "

 เผยรายชื่อนักมวยที่เข้าฉีดวัคซีนรอบแรกในวันที่ 9/6/2564

ข่าวมวย

ล่าสุด วงการมวยประเทศไทย เปิดสนามกีฬาหัวหมาก เป็นจุดฉีดวัคซีนให้เฉพาะคนในวงการกีฬา ผอ. สนง.กีฬามวย ประกาศให้ตั้งแต่วันที่ 9/06/64 เป็นวันที่เริ่มต้น ฉีดวัคซีนให้นักมวย ทุกคนที่ลงชื่อขอรับวัคซีน 30 คนต่อวัน และทาง ผอ. ย้ำชัดว่า นักมวยทุกคนจะได้รับวัคซีนครบถ้วนแน่ๆ

โดยเผยรายชื่อนักกีฬามวยชุดแรก ที่จะได้รับวัคซีน ในวันที่ 9/06/64 – 11/06/64 ดังนี้

วันที่ 09/06/64
1 นาย เทพอภิรักษ์ ไกรยา
2 นาย เอกรัตน์ ศรีลรินทร์
3 นาย โชติ โกรธประโคน
4 นาย โสดา ไหว้พรหม
5 นาย ไพรวัลย์ หลวงพล
6 นาย ไพรวัลย์ กลวงะล
7 นางสาว กมลวรรณ ธะนะหมอก
8 นาย กลยุทธ์ ยอดวารี
9 นาย กัมปนาท เพชรชนะ
10 นาย กิตติธัช ไชยพูล
11 นาย จิตติ แซ่เบ้
12 นาย จิรพนธ์ พิมพ์ทอง
13 นาย ฉัตรชัย สาสะกุล
14 นาย ชนะชัย สอนประโคน
15 นาย ชัยสิทธิ์ ชิตธีระวัฒนา
16 นาย ชาญชัย คงกระพันธ์
17 นาย ชาญณรงค์ สายวร
18 นาย ชูชาติ หลวงพล
19 นาย ฐากูร ผ่องสุภา
20 นาย ฐิติวัชร์ ธีระเดชพงศ์
21 นาย ต่อศักดิ์ ปุษปาคม
22 นาย ทริสเตียน ธรรมาชีวะ
23 นาย ทวีศักดิ์ วินสมัย
24 นาย ทิมาธี ธรรมาชีวะ
25 นาย ธเนศ นิตุธร
26 นาย ธนดล อยู่เบิก
27 นาย ธนวัฒน์ รัทธนี
28 นาย ธวัชชัย ศรีเกตุ
29 นาย ธวัชชัย โต๊ะอุเส็น

วันที่ 10-06/64
1 นาย ธัชทนา หลวงพล
2 นาย ธีร์ธัชช์ พูลชู
3 นาย ธีรพงศ์ โฮฮิน
4 ว่าที่ร้อยโท ธีรวัฒน์ ยิ้วยิ้ม
5 นาย ธีรวุฒื ลุนสืบ
6 นาย บุญพา ปรากฎผล
7 นาย ปฏิภาณ หวังเกษม
8 นาย ปภังกรพงศ์ การยนารา
9 นาย ประทีป หวังเกษม
10 นาย ปริญ หาญธนะบูรณ์
11 นาย ปิยพนธ์ เปลี่ยนพิทักษ์
12 นาย ปิยะ ผ่องสุภา
13 นาย พชร เนียมพา
14 นาย พลวัฒน์ อินสอาด
15 นาย พัฒน์พล พลวิฑูรย์
16 นาย พิพัฒน์ ชัยพร
17 นาย พุฒิพงศ์ มาศมาลย์
18 นาย ภัทธาวุธ คำหวัน
19 นาย ยงยุทธ มาศธนานันต์
20 นาย รพี่ภัทร ภูพยอม
21 นาย ร่มฉัตร มัจฉากล่ำ
22 นาย รวุฒิ นามด้วง
23 นาย รัชพล ขุนราช
24 นาย ราเชนทร์ แผลติตะ
25 นางสาว รุจิรา วงษ์ศรีวอ
26 นาย วรพจ เพชรขุ้ม
27 นาย วรวุฒิ นามด้วง
28 นาย วัทน์สิริ มะหมัด
29 นาย วันดี นันทวัตร
30 นาย วิสรุท กรมเมือง

วันที่11/06/64
1 นาย วีระ กัจฉปคีรินทร์
2 นาย วุฒินันท์ สุวรรณสังโส
3 นาย ศิริพนธ์ คงแก้วเคลื่อน
4 นาย สกล เถาสุวรรณ์
5 นาย สมชาติ นาเมืองรักษ์
6 นาย สมบัติ จันตะบุตร
7 นาย สมพร นนทภา
8 นาย สหรัถ เทียมทะนงค์
9 นาย สามารถ เอียดวารี
10 นาย สุทัศน์ บุญชิต
11 นาย สุมาตรา คำมาตร
12 นาย สุระชัย กันรัมย์
13 นาย สุริยัน บุญเอื้อ
14 นาย สุวรรณ ภู่ภีโญ
15 นาย สุวิทย์ แจ่มมณี
16 นาย อดิศักดิ์ ผาโคตร
17 นาย อดิสรณ์ สุขตัว
18 ร้อยตรี อนุชา ทรัพย์สมบูรณ์
19 นาย อนุพงศ์ คงกลิ่น
20 นาย อนุลักษณ์ จันทร์สุข
21 นาย อรรถพงษ์ แสงเทพ
22 นาย อุทิศ โกรธประโคน
23 นาย อุรชา วงษ์เทียน
24 นาย สุนทร แสงเงิน
25 นาย สุรศักดิ์ หวังจี้
26 นาย นฤวร เอี่ยมเจริญ
27 นาย กฤ​ษณะ​ ศรีสังข์
28 นาย พิเชษฐ์ พานจันทร์
29 นาย จันทร์ ศาลา

 

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ : ข่าวมวย